w związku z tym, że miasto Szczecin od soboty przechodzi do tzw. strefy żółtej, wprowadzam zgodnie z wytycznymi MEN, MA i GIS dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole w celu ochrony dzieci z chorobami przewlekłymi:

  • obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatniach, toaletach,
  • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni w toaletach – obowiązek osłony ust i nosa,
  • w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Stanisława Kasela – dyrektor szkoły