• Obraz1.jpg
  • P1160082.JPG
  • P1160101.JPG
  • P1160108.JPG
  • P1160114.JPG
  • P1160118.JPG
  • P1160130.JPG
  • P1160133.JPG
  • SP5.jpg

Dotyczy: dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2020/2021

 Szanowni Rodzice,

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz, aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami, dyżury wakacyjne odbywać się będą wyłącznie w placówkach macierzystych.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.

Zasady składania zgłoszeń:

- do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki

- wypełniony druk zgłoszenia należy „wrzucić” do urny w placówce macierzystej, koniecznie należy podać, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu. Kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę

- obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na opiece, urlopie macierzyńskim/rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje

- dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu oraz zamieszcza listy na stronie internetowej placówki

- rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 12.06.2021 r.

- dziecko może korzystać z dyżuru przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie

- o organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor

- rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

 

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia

TERMINY:

Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 18.01.2021 do 29.01.2021 r.

Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 01.02.2021 do 12.02.2021 r.

Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 17.02.2021 r.

 

Zgłoszenia można składać do urny przy sekretariacie lub wysłać scan na adres: