4a. Ogólne wytyczne dotyczące Rady Rodziców

4a.1. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do przestrzegania przetwarzania danych zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO i niniejszej Polityki.

4a.2. ADO zobowiązany jest do reagowania na wszelkie nieprawidłowości związane z działalnością Rady Rodziców.

4a.3.  Członkowie Rady Rodziców są  obowiązani do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom nieuprawnionym informacji stanowiących dane osobowe  uzyskane w związku z pełnioną funkcją.