• Obraz1.jpg
 • P1160082.JPG
 • P1160101.JPG
 • P1160108.JPG
 • P1160114.JPG
 • P1160118.JPG
 • P1160130.JPG
 • P1160133.JPG
 • SP5.jpg

Opiekunowie dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku podczas półkolonii organizowanych w szkole.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00-16:00
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 3. Dzieci obowiązkowo przynoszą obuwie zmienne i strój sportowy.
 4. Prosimy aby dzieci codziennie miały legitymację i kartę na przejazd komunikacją miejską lub bilety.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u opiekuna.
 6. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 16:00,
 7. Spóźnienie opłata 10 zł za każde rozpoczęte pół godziny.

 Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

 1. spokojnego i aktywnego wypoczynku
 2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas półkolonii
 3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
 4. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie

 Uczestnicy mają obowiązek:

 1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
 2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
 3. brać udział w realizacji programu półkolonii
 4. zachować higienę osobistą, czystość i schludny wygląd
 5. szanować mienie oraz pomoce dydaktyczne
 6. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków i wyjść
 7. przestrzegać zasad bezpiecznego wypoczywania
 8. posiadać kurtkę przeciwdeszczową i nakrycie głowy oraz krem z filtrem

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

 

 

Oświadczenie rodziców i uczestników o zapoznaniu się z regulaminem:

Oświadczam, iż zapoznałam / zapoznałem się z programem półkolonii i akceptuję udział

dziecka  ……………………………………………………………………….……………….
                                               (imię i nazwisko dziecka)

 

w proponowanych zajęciach.

………………………..………………………….…………………………

(miejscowość, data i podpis rodziców/ opiekunów)

 

……………………………………………………………………………..

 (miejscowość, data i podpis uczestnika )