DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI SZKOLA PODSTAWOWA NR 5 W SZCZECINIE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych publicznych podmiotów. Oświadczenie w sprawie ma dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinie.

Status strony pod względem dostępności zgodnie z ustawą

Deklaracja dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń zamieszczonych poniżej. 

Treści niedostępne

  • niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów z uwagi na informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnia dostępności

Deklaracja dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 5 dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie składa się z osobnego budynku szkolnego oraz z osobnego budynku sali gimnastycznej.

Infrastruktura zewnętrzna głównego budynku szkoły: 

  • wejście do budynku głównego szkoły możliwe jest od strony ulicy Bł. Królowej Jadwigi 29. Budynek składa się z dwóch kondygnacji.

Aby dostać się do sekretariatu szkoły jest konieczność wejścia po schodach. Sekretariat umiejscowiony jest na wysokim parterze budynku. Wejściem tym wchodzą nauczyciele oraz pracownicy administracji. Uczniowie do szkoły wchodzą tzw. „bramą główną” do wejść bocznych szkoły (A, B) umiejscowionych od strony dziedzińców. Bezpośrednio do sal lekcyjnych prowadzą schody. 

  • wejście główne nie posiada podjazdów i ramp dla wózków inwalidzkich

Infrastruktura wewnętrzna głównego budynku szkoły:

  • brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych 

Infrastruktura zewnętrzna budynku sali gimnastycznej: 

  • wejście do budynku możliwe jest dzięki podjazdowi dla wózków inwalidzkich
  • na terenie budynku sali gimnastycznej znajduje się w pełni przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych: Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu lub online. Brak tłumacza języka migowego.

Informacje dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabo widzących.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/pl

INFORMACJE ZWROTNE, DODATKOWE I DANE KONTAKTOWE

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza 
ul. Bł. Królowej Jadwigi 29 70-262 Szczecin.
Telefon: 91 4333 007-sekretariat szkoły
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.