Spis treści:

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinie w związku z sytuacją epidemiologiczną

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w klasach 1-8 w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinie w związku z sytuacją epidemiologiczną

Pliki do pobrania

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinie w związku z sytuacją epidemiologiczną

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5 i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie  funkcjonowania oddziałów przedszkolnych
w szkole obowiązują specjalne Procedury Bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w oddziałach przedszkolnych, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 zwany dalej Dyrektorem.
 2. W oddziałach przedszkolnych (dalej zwanych szkołą) stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Oddziały przedszkolne pracują w godzinach od 6.30 do 16.30.
 4. Liczba dzieci w jednej oddziale przedszkolnym może maksymalnie wynosić
  25 dzieci.
 5. Powierzchnia przypadająca na zbiorowy pobyt do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2 , w przypadku liczby większej niż 5 dzieci powierzchnia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
 • co najmniej 2 m2 , jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin
 • co najmniej 2,5 m2 , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin lub jest zapewnione leżakowanie.
 1. Do szkoły nie będą wpuszczane osoby z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję (dzieci, rodzice oraz pracownicy).
 2. Na tablicy ogłoszeń w skrzydle A i B znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 3. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkołę zapewnia:
  • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w oddziałach przedszkolnych;
  • Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściach do szkoły, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków.
  • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem
   do pomieszczenia);
  • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom
   jak i rodzicom.
 4. Dyrektor:
  • Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
  • Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.
  • Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce.
  • Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
  • Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika szkoły.
  • Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
  • Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
  • Zapewnia taką organizację, która ogranicza do minimum bezpośredni kontakt ze sobą poszczególnych grup dzieci.
  • Grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości ci sami nauczyciele.
  • Informuje rodziców o obowiązujących procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 5. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
 • by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 • dba o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
 • nie organizuje w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

4) Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m2.

5) Dzieci z oddziałów przedszkolnych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych oznaczonych miejscach.

 1. Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy dokładnie wyczyścić, a następnie zdezynfekować. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca.
 2. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem nietoksycznym. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta.
 3. W czasie epidemii COVID 19 dzieci korzystają z własnych materiałów plastycznych.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z oddziałów przedszkolnych.

 1. Rodzic/opiekun prawny do szkoły  przyprowadza  wyłącznie dziecko  zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
 3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie)
  z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi
  o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.
 5. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko do drzwi wejściowych (skrzydło B), gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 6. Pracownik odprowadza je do szatni, a po przebraniu się dba o to, aby umyło ręce
  i zaprowadza do sali.
 1. Wejście skrzydłem B otwarte jest w godz. 6.30-9.00 i 14.00-16.30.
 2. Dziecko nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów.
 3. Dzieci przyprowadzane są w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia powinny być uprane i zdezynfekowane w domu.
 4. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5 metra.
 1. Odbiór dziecka następuje po okazaniu identyfikatora przez rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej, pracownikowi szkoły przy drzwiach wejściowych.
 2. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego przez pracownika szkoły.
 3. Rodzic oczekuje na dziecko przy drzwiach wejściowych zachowując bezpieczny dystans społeczny. W momencie przejęcia dziecka przez rodzica, dziecko nie powraca
  do budynku. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, czyni to następnego dnia.
 1. Rodzice odprowadzający dzieci i wchodzący w przestrzeń wspólną, przychodzą
  w maseczce ochronnej zasłaniającej obowiązkowo nos oraz usta.
 2. Dzieci przebywające na dziedzińcu lub na boisku szkolnym, przyprowadza
  do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 1. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio
  od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 2. Zaleca się rodzicom maksymalnie skrócić czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.

Żywienie

 1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, wyznaczony pracownik  dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku.
 4. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki bezpieczeństwa wydaje dzieciom posiłek.
 5. Dzieci odbierają posiłek i siadają do wskazanych przez nauczyciela stolików.
 1. Po wyjściu każdej grupy wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. Równocześnie odbywa się wietrzenie pomieszczenia.

 Harmonogram wydawania posiłków

Godziny śniadań Grupy Godziny obiadów
9:00 OP1, OP2, OP3 12:00
9:00 01, 02, OP4 12:45

Szkoła w okresie COVID – 19 organizuje wyjścia poza teren szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.Wyjścia na zewnątrz

 1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z dziedzińców szkolnych. Plac zabaw zamknięty jest dla dzieci i rodziców/ opiekunów prawnych/ do odwołania.
 2. Dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, będą korzystać
  z dziedzińców, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 3. Każdorazowo przed wyjściem na dziedziniec, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu.
 4. Dziedziniec szkolny w trakcie trwania zajęć lekcyjnych pozostaje do dyspozycji oddziałów przedszkolnych i uczniów ze świetlicy.
 5. Pomoce sportowe wykorzystywane w czasie zajęć na dziedzińcu po zakończonym pobycie i zajęciach dezynfekuje nauczyciel.
 6. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z dziedzińca odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu ich z zachowaniem dystansu społecznego.

Zabiegi higieniczne

 1. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć ubranie na zmianę (włącznie z bielizną) w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. Ubranie należy dostarczyć  w foliowym, zamkniętym i podpisanym worku.
 2. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka nauczyciel zgłasza ten fakt woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej dezynfekcji.
 3. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, czyli dziecko i woźna lub drugi nauczyciel.
 4. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, maseczkę zakrywającą usta i nos oraz fartuch z długim rękawem.
 5. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego woreczka i odłożyć w bezpieczne, wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy zwrócić rodzicowi dziecka, podczas odbioru dziecka z przedszkola.
 6. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych
  w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć
  w jednorazowy ręcznik papierowy.

Leżakowanie

 1. We wrześniu dzieci nie leżakują.
 2. Od miesiąca października dzieci 3 – 4 letnie, leżakują po obiedzie, około 1,5 godziny.
 3. Rodzice proszeni o cotygodniowe odświeżanie kocyków.
 4. Dzieci nie przebierają się w piżamki.

Komunikacja z rodzicami/opiekunami dzieci

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem,  pedagogiem i dyrektorem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.
  W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo do bezpośredniego kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły (w wyznaczonej sali),
  z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku, zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem lub dyrektorem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik szkoły mierzy temperaturę i dane osobowe wpisuje do Księgi wejść szkoły.
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących dziecka lub funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego, rodzic może  kontaktować  się
  z nauczycielem przez sekretariat lub pocztę służbową.
 2. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz indywidualnie                           w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4.
 3. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły – tel. 91 43 33 007 lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dziennika elektronicznego lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.
 4. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy szkoły.
 1. Do gabinetu dyrektora może wejść tylko osoba umówiona. Ta zasada obowiązuje także pracowników szkoły. Sekretariat każdorazowo anonsuje telefonicznie osoby wchodzące do gabinetu dyrektora.
 2. Wszystkie dokumenty w formie papierowej muszą przejść okres kwarantanny
  w wydzielonym pomieszczeniu – 72 godziny.
 3. Dopuszcza się przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną lub w postaci skanu
  na adres służbowy dyrektora i sekretariatu.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego izolatorium.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem dziecka
  i wzywa do niezwłocznego (w ciągu godziny) odbioru dziecka z placówki informując
  o powodach zaistniałej sytuacji.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Powiatową Stację Epidemiologiczną Policję oraz Sąd Rodzinny.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,
  w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy drzwiach wejściowych do budynku – skrzydło A.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę
  i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans
  i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do oddziałów przedszkolnych kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do skrzydeł A i B oraz przy sekretariacie szkoły) i wprowadza na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez tą osobę, jest myte i dezynfekowane.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci oraz pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 18. W przypadku kontaktu z osobą o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 rodzic, pracownik szkoły jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, a dyrektor kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Szczecinie od dnia 1 września 2021 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w klasach 1-8 w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinie w związku z sytuacją epidemiologiczną  

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5 i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie  funkcjonowania klas 1-8 w szkole obowiązują specjalne Procedury Bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w klasach 1-8, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 zwany dalej Dyrektorem.
 2. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Do szkoły nie będą wpuszczane osoby z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję (dzieci, rodzice oraz pracownicy).
 1. W szkole obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos przez uczniów klas 1-8 w czasie mieszania się oddziałów w drodze do sali lekcyjnej, w czasie przerw na korytarzu i w drodze do i z toalety, a także stołówki.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w kontaktach społecznych i w czasie pobytu w placówce z wyłączeniem czasu prowadzenia zajęć. W przypadku przeciwwskazań do noszenia maseczek rekomenduje się zakładanie przyłbic.
 3. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni szkoły są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w kontaktach społecznych i w czasie pobytu w placówce. W przypadku przeciwwskazań do noszenia maseczek rekomenduje się zakładanie przyłbic.
 1. Na tablicy ogłoszeń w skrzydle A i B znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 2. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkołę zapewnia:
  • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w oddziałach przedszkolnych;
  • Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściach do szkoły, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków.
  • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 3. Dyrektor:
  • Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
  • Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.
  • Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce.
  • Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
  • Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika szkoły.
  • Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
  • Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
  • Zapewnia taką organizację, która ogranicza do minimum bezpośredni kontakt ze sobą poszczególnych uczniów. W miarę możliwości uczniowie będą przebywać w wyznaczonej, stałej sali.
  • Informuje rodziców o obowiązujących procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 4. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
 • by uczniowie z jednej klasy nie przebywali w bliskiej odległości z uczniami z drugiej klasy;
 • dbają o to, by uczniowie w ramach grupy unikali bliskich kontaktów;
 • uczniowie zajmują stałe miejsca i nie mogą zmieniać ich w czasie pobytu w sali.
 • nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
  W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 • jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
 • przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć podczas każdej przerwy lekcyjnej.
 • przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista dezynfekuje ręce i swoje stanowisko pracy.
 • nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki.
 • w czasie lekcji pracownicy szkoły wietrzą  korytarze szkolne.
 • jedna grupa uczniów/wychowanków w miarę możliwości powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 • po skończonych zajęciach, przed wejściem następnej grupy dzieci, dezynfekowane są ławki i krzesła.
 • grupa świetlicowa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
 • należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 • wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia.
 • sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć w-f należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności te wykonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 • nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów.
 • nauczyciel obserwuje uczniów podczas zabaw, ingeruje w konflikty między uczniami, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
 • Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece uczniów.
 • Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z uczniami umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na dziedzińcu, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.
 • Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia uczniom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 • Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych oznaczonych miejscach.
 • Zabawki/pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są dezynfekowane po dniu pobytu ucznia w szkole.
 • Uczniowie korzystają z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 • Po zakończonych lekcjach uczeń swoje pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice ucznia zobowiązani są do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć.
 • Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem uczniów.

Przyprowadzanie i odbiór uczniów do i ze szkoły.

 1. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 3. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania dziecka do szkoły zgodnie z podaną godziną przez nauczyciela.
 4. We wrześniu nie funkcjonują szafki szkolne oraz szatnie. Okrycia wierzchnie zabierane są do wyznaczonej danej klasie sali lekcyjnej.
 1. Uczniowie klas 4-8 zobowiązani są do punktualnego przychodzenia do szkoły, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowie dezynfekują ręce następnie przechodzą bezpośrednio do wyznaczonej zgodnie z planem lekcji sali z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
 2. Uczniowie spędzają przerwy w obrębie swojej sali, w wyznaczonych do tego miejscach.
 3. Dopuszcza się przebywanie uczniów klasy 4-8 w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela.
 4. Rodzice uczniów klas 1-3 przekazują  swoje dziecko pod opiekę nauczyciela na dziedzińcu szkoły. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.
 5. Uczniowie klas 1-3 przebierają się w szatni przy swojej sali po wcześniejszym  odebraniu ich przez nauczyciela z dziedzińca szkoły.
 6. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko do świetlicy szkolnej do drzwi wejściowych skrzydła A.  Pracownik szkoły odprowadza dziecko do świetlicy.
 7. Zaleca się rodzicom maksymalnie skrócić czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.
 8. Uczniowie ograniczają przynoszenie do szkoły rzeczy zbędnych.
 9. Dzieci przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach.
 10. Rodzic dziecka przyprowadzający lub odbierający ucznia ze szkoły może wchodzić jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem. Rodzic musi posiadać   maseczkę zakrywającą usta i nos lub przyłbicę.
 1. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły umyło ręce, a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 2. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego imienia i nazwiska ucznia i klasy, do której uczęszcza, pracownikowi szkoły przy drzwiach wejściowych – skrzydło A.
 3. Wejście do szkoły - skrzydło A dedykowane dla uczniów klas 1-8.
 4. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły. Rodzic oczekuje na dziecko przy drzwiach wejściowych zachowując bezpieczną dystans społeczny. W momencie przejęcia dziecka przez rodzica, dziecko nie powraca do budynku. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.
 1. Rodzice odprowadzający dzieci i wchodzący w przestrzeń wspólną, przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej obowiązkowo nos oraz usta. W przypadku przeciwwskazań obowiązuje noszenie przyłbicy.
 2. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 1. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 2. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 1. Na czas epidemii COVID-19 zostaje zawieszony program „Lekki plecak”.
 2. Rodzice nie przebywają na dziedzińcu placówki dłużej niż istnieje potrzeba. Zakazuje się przebywania na dziedzińcu, boisku, w bramach oraz w bezpośrednim otoczeniu wejścia do budynku szkoły w celach towarzyskich.
 3. Uczniowie samodzielnie przebierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostało ograniczone do niezbędnego minimum.
 4. Uczniowie  klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach pod opieką nauczyciela, udają się do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.

Wyjścia i korzystanie z boiska szkolnego

 1. Uczniowie klas 1-8 uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, korzystają z boiska szkolnego, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego według  ustalonego planu lekcji/zajęć.     
 2. Każdorazowo przed wyjściem na boisko szkolne, nauczyciel przypomina uczniom zasady bezpiecznego korzystania z boiska.
 1. Za bezpieczeństwo ćwiczących i przydatność przyniesionego sprzętu odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia, który ma również obowiązek sprawdzić stan urządzeń przed rozpoczęciem ćwiczeń.
 1. Pomoce sportowe wykorzystywane w czasie zajęć na dziedzińcu i boisku szkolnym po zakończonym pobycie i zajęciach dezynfekuje nauczyciel w-f .
 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń nauczyciela, dyrektora szkoły i jej pracowników.
 1. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, uczniowie  przebierają się w odpowiedniej  odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
 2. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z dziedzińca lub boiska szkolnego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby uczniów, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego.

Zajęcia w-f

 1. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się tylko na świeżym powietrzu bez przebierania się uczniów.
 2. W sali gimnastycznej zajęcia ma tylko klasa realizująca szkolenie sportowe z zachowaniem koniecznych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych
 3. Przybory do ćwiczeń (np. piłki, skakanki itd.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić i dezynfekować.

Korzystanie  z sali komputerowej

 1. Uczniowie bezpośrednio przed wejściem do sali dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.

Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne

 1. Uczniowie bezpośrednio przed wejściem  do sali dezynfekują lub myją ręce.
 1. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
 2. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.

Żywienie

 1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 1. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik  dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku.
 2. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki bezpieczeństwa wydaje dzieciom posiłek.
 3. Uczniowie odbierają posiłek i siadają do wskazanych przez nauczyciela stolików.
 1. Po wyjściu każdej grupy wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. Równocześnie odbywa się wietrzenie pomieszczenia.

Harmonogram wydawania obiadów

    Klasy       Wydanie posiłków  
Kl.1-3
gr. I
11.30
Kl.1-3
gr. II
13.20
Kl.4-5 13.20
Kl.6-8 14.25

Nauczyciele klas 1-3 sami ustalają czas przerwy dla uczniów (nie mogą być zgodne z dzwonkami szkolnymi).Korzystanie z przerw i toalety

 1. Uczniowie klas 1-3 przerwy spędzają w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela i korzystają z toalety na parterze i I piętrze zgodnie z ustaleniami z nauczycielem.
 2. Nauczyciel przypomina uczniom o częstym myciu rąk.
 3. Uczniowie klas 4-8 spędzają przerwy lekcyjne w obrębie sali lub mogą zostać w sali.
 4. W czasie przerw uczniom nie wolno samodzielnie przemieszczać się po szkole.
 5. Uczniowie przemieszczają się po szkole tylko pod opieką nauczyciela na zajęcia w-f i informatyki.
 6. Uczniowie mający lekcje w sali 122 korzystają z toalety na I piętrze – skrzydło A.
 7. Uczniowie mający lekcje w sal 222, 227, 228, 203, 317, 318 korzystają z toalety na II piętrze skrzydło A.
 8. Uczniowie mający lekcje w sal 214, 215, 218, 219, 312, korzystają z toalety na II piętrze skrzydło B.
 9. Dopuszcza się, aby uczniowie (całą grupą) w trakcie lekcji pod opieką nauczyciela udali się do toalety.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Szkoła w okresie COVID – 19  organizuje wyjścia poza teren szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 2. Szkoła nie organizuje wycieczek szkolnych, wyjazdów integracyjnych, wyjść do kina, teatru, uroczystości szkolnych.
 3. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z dziedzińców szkolnych. Plac zabaw zamknięty jest dla dzieci i rodziców/ opiekunów prawnych/ do odwołania.
 4. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  będą korzystać z dziedzińców, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 5.  Każdorazowo przed wyjściem na dziedziniec lub boisko szkolne, nauczyciel przypomina uczniom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu.
 6.  Dziedziniec szkolny w trakcie trwania zajęć pozostaje do dyspozycji oddziałów przedszkolnych lub świetlicy szkolnej.
 7. Pomoce sportowe wykorzystywane w czasie zajęć na dziedzińcu lub boisku szkolnym po zakończonym pobycie i zajęciach dezynfekuje nauczyciel.
 8. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły i powrotem na teren szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia uczniów i ustawienia ich z zachowaniem dystansu społecznego.

Komunikacja z rodzicami/opiekunami dzieci

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem,  pedagogiem i dyrektorem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo do bezpośredniego kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły (w wyznaczonej sali), z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku, zgłasza  pracownikowi spotkanie z nauczycielem lub dyrektorem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik szkoły mierzy temperaturę i dane osobowe wpisuje do Księgi wejść szkoły.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny lub pocztę służbową.
 5. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz indywidualnie                           w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4.
 6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły – tel. 91 43 33 007 lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dziennika elektronicznego lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.
 7. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy szkoły.
 1. Do gabinetu dyrektora może wejść tylko osoba umówiona. Ta zasada obowiązuje także pracowników szkoły. Sekretariat każdorazowo anonsuje telefonicznie osoby wchodzące do gabinetu dyrektora.
 2. Wszystkie dokumenty w formie papierowej muszą przejść okres kwarantanny w wydzielonym pomieszczeniu – 72 godziny.
 3. Dopuszcza się przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną lub w postaci skanu na adres służbowy dyrektora i sekretariatu.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID-19  opiekę pielęgniarki szkolnej cztery dni w tygodniu.
 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego izolatorium.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego (w ciągu godziny) odbioru dziecka z placówki informując o powodach zaistniałej sytuacji.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Policję oraz Sąd Rodzinny.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy drzwiach wejściowych do budynku.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do skrzydeł A i B oraz przy sekretariacie szkoły) i wprowadza na terenie placówki instrukcję i polecenia przez nią wydawane.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczniów czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 18. W przypadku kontaktu z osobą o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 rodzic, pracownik szkoły jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, a dyrektor kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Szczecinie od dnia 1 września 2021 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

 

Dokumenty do pobrania: