GODZINY PRACY PEDAGOGA/PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 mgr Magdalena Jurszewicz
pedagog
(gabinet 217, II piętro)

 8:00-12:00 

 12:00-16:00   8:00-12:00 11:30-15:30

 9:30-10.30
 11:30-15:30 

mgr Ewa Dadacz
pedagog
(I piętro)

--- --- 12:30-15:30 12:30-16:30 ---

mgr Klaudia Tylus
psycholog
(I piętro)

11:30-14:30

8:00-12:00 --- 8:30-11:30

---

Uczennico, Uczniu! Możesz zwrócić się do pedagoga/psychologa szkolnego, gdy m.in:

– masz trudność i chcesz z kimś o niej porozmawiać, poszukać wspólnie rozwiązania,
– czujesz się źle, jest Ci smutno
– masz trudności w relacjach z kolegami/koleżankami
– stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji,
– czujesz się samotny/a bądź nierozumiany/a,
– martwisz się sytuacją w domu rodzinnym,
– ktoś z Twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy,
– po prostu chcesz porozmawiać lub o coś zapytać.

Rodzicu! Jeśli:

– martwi Cię zachowanie Twojego Dziecka,
– potrzebujesz wsparcia/wskazówki,
– zachowanie Twojego Dziecka nagle się zmieniło i nie wiesz dlaczego,
– coś się dzieje w Twojej rodzinie i boisz się, jaki to będzie miało wpływ na funkcjonowanie Twojego Dziecka,

Zapraszamy!

Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail lub dziennika elektronicznego.

 

 

Prawa dziecka

Co to są prawa dziecka?

Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć.

Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować swoje ciało, musi uaktywnić swoje siły motoryczne pozwalające mu się poruszać, musi rozwinąć swoje zmysły pozwalające mu na kontakt z otaczającym go światem, musi rozwinąć uczucia, dzięki którym będzie mógł reagować na rzeczywistość i wreszcie musi nauczyć się korzystać z woli i rozumu. Wola i rozum charakteryzują człowieka jako człowieka właśnie. Dzięki nim człowiek w sposób wolny i świadomy podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

Człowiek musi się zatem rozwinąć i dojrzeć do właściwego sobie sposobu życia. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura. W naturę tą wpisane są swoiste prawa. To właśnie prawa natury. Wypełnienie naturalnych praw ludzkich aktualizuje człowieka, ich zablokowanie degraduje go.

Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Z niego płynie prawo do pełnego - na miarę człowieka - rozwoju.

Ale prawa natury należy dobrze rozpoznać i zabezpieczyć. Takim właśnie zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania. O dobrym prawie mówimy wówczas, gdy dobrze służy człowiekowi, a więc dobrze służy jego aktualizacji.

Dzieci posiadają szczególne prawa. Aktualizacja ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie aktualizować swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

W Polsce Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stanowią najważniejsze odnoszące się do dziecka stanowione akty prawne.

Ważne linki

Rzecznicy Praw Dziecka w świecie 

Instytucje w Polsce 

Instytucje, programy i sieci międzynarodowe 

Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci" 

Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz 

Dziecko w rozwodzie - poradnik dla rodziców 

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Dzięki pracy wszystkich pracowników szkoły zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem BEZPIECZNA SZKOŁA w czerwcu 2010 roku oraz wyróżnieniem w tej kategorii w 2011 roku.

Nasza Placówka jest całodobowo chroniona. Jednocześnie poszerzony monitoring korytarzy szkoły

a także dziedzińców i boiska szkolnego powoduje, że dzieci są pod stałym nadzorem.

Wejść do szkoły i punktu przedszkolnego pilnują portierzy i woźne. Drzwi są zamknięte, aby wejść do budynku należy zadzwonić.

Bezpieczna Szkoła czwartek, 04 listopada 2010 18:23 W województwie doceniono kolejne szkoły      

Wydarzenia - Profilaktyka Autor: podkom. Marzena Maćkowiak-Pluta, Szczecin    wtorek, 22 czerwca 2010 12:57 

Program „Bezpieczna Szkoła" jest realizowany cyklicznie od siedmiu lat i ma na celu stałe podnoszenie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych naszego województwa oraz inspirowanie do nowatorskich działań profilaktycznych.

Cele te osiągane są poprzez spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, szkolenia rad pedagogicznych oraz wywiadówki profilowane adresowane do rodziców w ramach Policyjnych dni bezpieczeństwa. Dodatkowo podczas tej edycji przedstawiciele zgłoszonych do Programu placówek oświatowych mogli kolejny raz wziąć udział w szczególnej formie wymiany doświadczeń, jaką jest „Policyjne Studium Bezpieczeństwa". Szkolni koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa, realizując poszczególne bloki zagadnień przez cały rok szkolny, spotykali się z przedstawicielami Policji i innymi instytucjami, aby rozmawiać o bezpieczeństwie w szkole i w jej najbliższym otoczeniu. 

Najważniejszym elementem programu, jest nagrodzenie placówki oświatowej, która w ostatnim roku szkolnym wykazała się ciekawym pomysłem na bezpieczeństwo. Każda z placówek miała za zadanie opracować i zrealizować w czasie trwania roku szkolnego inicjatywę profilaktyczną podnoszącą bezpieczeństwo na jej terenie. Nadesłano wiele pomysłów promujących bezpieczeństwo w szkole. Ze wszystkich zgłoszonych organizatorzy wybrali w tym roku najciekawsze.

 22.06.2010 roku w Sali Senatu Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się finał Programu „Bezpieczna Szkoła". Laureatami tej edycji programu zostały następujące placówki oświatowe:1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie otrzymuje tytuł „Bezpiecznej Szkoły" za objęcie działaniami profilaktycznymi wszystkich osób, które uczestniczą w życiu szkoły, ze szczególnym naciskiem na środowisko rodziców i nauczycieli. Aby zintegrować i poprawić komunikację pomiędzy rodzicami i nauczycielami zorganizowany został rajd bezpieczeństwa, w którym startowali rodzice wraz ze swoimi dziećmi. Szkoła ta uczestniczy w programie Bezpieczna Szkoła prawie od samego początku. Inicjatywy profilaktyczne, które podejmuje i zgłasza do konkursu charakteryzują się ogromną trafnością w doborze zastosowanych środków oddziaływania, prostotą i uniwersalnością.2. Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie tytuł „Bezpiecznej Szkoły" otrzymuje za innowacyjność i zastosowanie kompleksowych, obejmujących nie tylko szkołę, lecz także środowisko lokalne rozwiązań w profilaktyce zagrożeń związanych z Internetem i cyberprzestrzenią. Zgłoszona inicjatywa, pokazała, że profilaktyka może wyjść poza mury szkoły, a oprócz roli edukacyjnej, może być również wspaniałym sposobem na dobrą zabawę i formę spędzania czasu wolnego.3. Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim tytuł „Bezpiecznej Szkoły" otrzymuje za wszechstronną profilaktykę w obszarze handlu ludźmi. Pracownicy bursy na podstawie obserwacji wydarzeń i zachowań swoich podopiecznych trafnie zdiagnozowali istniejący problem, uświadomili go uczniom oraz podjęli różnorodne oddziaływania wychowawcze i edukacyjne, realizowane samodzielnie, a także przy udziale partnerów zewnętrznych. Warto podkreślić szczególny charakter placówki wychowawczej jaką jest bursa szkolna oraz specyfikę i uwarunkowania prowadzonej tam profilaktyki. 

W programie wyróżniono także dwie placówki oświatowe, które wykazały się bardzo ciekawie realizowaną profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa. Były to:1. Gimnazjum w Marianowie podjęło działania profilaktyczne w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom związanym z Internetem. Jednak na tle innych szkół ich inicjatywa wyróżniała się pełną diagnozą problemu oraz autorskimi i różnorodnymi sposobami działania.2. Na uwagę zasługuje także praca profilaktyczna zgłoszona przez Szkołę Podstawową nr 2 w Chojnie. Obszarem działań było tu bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jednak potraktowane w nieco inny, wręcz nowatorski sposób. Bardzo wielu uczniów tej szkoły dojeżdża na lekcje na rowerach. Celem podjętych działań była więc poprawa ich bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły. Finałem była pikieta pod urzędem gminy z wnioskiem o zwiększenie liczby i poprawę jakości ścieżek rowerowych.

W programie najbardziej wytrwali otrzymują nagrody i wyróżnienia. Laureaci programu otrzymali dyplomy ukończenia Policyjnego Studium Bezpieczeństwa podpisane przez Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Szkoły uznane za najbezpieczniejsze w ocenie realizowanych działań profilaktycznych otrzymały Honorowe statuetki „Bezpiecznej Szkoły", Certyfikat „Bezpiecznej Szkoły" podpisany przez nadinsp. Wojciecha Olbrysia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz nagrody rzeczowe. Realizacja kolejnej edycji Programu „Bezpieczna Szkoła" była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

 Uroczystość uświetnił występ chóru „Cavatina". Krótki koncert kończący finał „Bezpiecznej szkoły", który zaprezentowała młodzież z Gimnazjum w Maszewie pod dyrygenturą Pani Jolanty Ślęzak był dodatkową nagrodą dla wszystkich laureatów i uczestników programu.

Poza najważniejszym - profilaktycznym efektem tej pracy, jest to także możliwość wymiany doświadczeń oraz pomysłów na to, jak w szkołach naszego województwa może być jeszcze bezpieczniej.

O szczegółach programu można się dowiedzieć pod numerem telefonu 91 82 15 208 w Wydziale Komunikacji Społecznej Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SZCZECINIE 

ADRESACI DZIAŁAŃ: uczniowie SP nr 5

CEL DZIAŁAŃ:

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa,

- poprawa relacji wśród dzieci (stop agresji),

- promowanie zdrowego stylu życia.

SPOSÓB REALIZACJI:

- gry i zabawy integracyjne

Ważnym zadaniem, które stoi przed szkołą jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Niestety, mimo nadzoru nauczycieli podczas przerw dzieci zachowują się bardzo nieostrożnie. Takie postępowanie wynika z ich braku zdolności przewidywania zagrożeń. Aby uzmysłowić dzieciom, jak niebezpieczne mogą być zabawy na przerwach wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki na temat „Bezpieczne przerwy w szkole”.

Uczniowie sukcesywnie włączają się do gier i zabaw prowadzonych pod kierunkiem nauczycieli w czasie przerw między lekcjami. Jedne zabawy cieszą się większym powodzeniem a inne mniejszym, ale mimo to uczniowie, którzy nie włączają się czynnie do zabaw stają się obserwatorami, przez co przerwy są bezpieczniejsze.

 

DNI PRZECIW PRZEMOCY I AGRESJI

CELE:

  • Przeciwdziałanie zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci.
  • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole.
  • Podkreślenie znaczenia przyjaźni i koleżeństwa.
  • Wskazanie na inne formy rozwiązywania konfliktów.
  • Integracja uczniów w szkole i wzmocnienie więzi.

PLANOWANE EFEKTY:

  • Wzrost świadomości własnych emocji i uczuć.
  • Dostarczenie propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
  • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
  • Podnoszenie poczucia własnej wartości.
  • Nawiązywanie poprawnych kontaktów społecznych.